Radošā konkursa nolikums

Konkursa dibinātājs un organizators:
• Krievu kultūras centrs.

Konkursa tēma: «Фотография рассказывает…» („Fotogrāfija stāsta”)

Konkursa mērķi un uzdevumi:
• Veidot interesi par krievu valodu.
• Noteikt un atbalstīt talantīgus bērnus.
• Veicināt radošas, harmoniskas, intelektuāli attīstītas personības veidošanos.
• Iesaistīt skolēnus sadarbībā ar Krievu kultūras centru un aicināt piedalīties iestādes pasākumos.

Konkursa rīkošanas noteikumi:
• Konkursam saskaņā ar tēmu tiek pieņemti skolēnu radošie darbi šādos žanros: dzejolis, eseja, stāsts, pasaka, veltījums, intervija u.c.
• Konkursā var piedalīties skolēni no 3. līdz 12. kl. (trīs vecuma grupas: 3.-5. kl., 6.-9. kl. un 10.-12. kl.).

Darba apjoms: ne vairāk par 3 drukāta teksta lappusēm (Times New Roman 12, rindas atstarpe 1,5) formāts А4, neskaitot titullapu.

Darba noformējums: Titullapā jānorāda:
• Darba nosaukums,
• žanrs,
• dalībnieka vārds, uzvārds (latviešu valodā)
• klase,
• mācību iestādes nosaukums,
• pedagoga konsultanta vārds, uzvārds (ja ir. Latviešu valodā),
• pedagoga konsultanta vai dalībnieka e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Konkursa norises laiks:
Darbu iesniegšana konkursam līdz 2022.gada 8. aprīlim (e-vēstules nosūtīšanas datums) uz e-pastu kkc.konkurss@inbox.lv

Apbalvošana:
• Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Slāvu kultūras dienu ietvaros
• Apbalvošanas vieta un nosacījumi tiks paziņoti vēlāk.